Thiết kế văn phòng làm việc với khối kết cấu chính 2,000 m2 với các khối phụ bao gôm căn tin và nhà xe 500m2