Thiết kế kết  cấu Giảng Đường Trung Tâm giáo Dục Quốc Phòng-Đại Học Quốc Gia